Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2014

21:08
2298 d180
szatanielica
21:08
6069 c4cd
Reposted frommunk munk viabagatelka bagatelka
szatanielica
19:26
7470 e766
Reposted fromMrSatan MrSatan viabagatelka bagatelka

April 27 2014

szatanielica
21:25
szatanielica
21:23
Reposted fromhanka hanka
szatanielica
20:11
 Sogyal Rinpoche, tybetański guru mieszkający we Francji, strawestował tybetańską Księgę Umarłych, wydając książkę pod tytułem "Tybetańska księga życia i umierania". (...) jest tak, że ludzie, którzy umieją żyć, umieją umierać. A przekroczenie lęku przed śmiercią daje niesłychaną odwagę i otwartość na pasję w życiu.  Tak jak coś wspólnego ze sobą mają życie i umieranie czy jakość dnia i jakość snu, tak sprzężone są umiejętność wygrywania i przegrywania.  Wygrywa się bez triumfalizmu, z radością, a przegrywa bez zgorzknienia, a z poczuciem lekcji.
— Jacek Santorski
Reposted fromkyte kyte viastonerr stonerr
szatanielica
20:10
2753 9b9d 500
Reposted frombeetle beetle viastonerr stonerr
szatanielica
20:09
20:05
szatanielica
20:04
5580 3cc4 500
Reposted fromkejt21 kejt21 viakjuik kjuik
szatanielica
20:04
4205 6306
Reposted fromnyaako nyaako viakjuik kjuik
szatanielica
20:01
6524 54c6 500
Reposted fromBabson Babson viasephirath sephirath
19:55
0343 1c60 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viameal meal
19:55
6292 c348 500

Sequoia Retreat Center by (scissorina) | Website

Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viameal meal
szatanielica
19:54
9300 9b63
Reposted frommarronek marronek viameal meal

January 09 2014

szatanielica
20:36
szatanielica
20:36
4207 4049
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viashieep shieep
20:36
8471 71ed
Reposted fromqueenmoeblob queenmoeblob viameem meem
szatanielica
20:35

Rare metals


Rare metals - Bismuth (2x), Fluorite, Malachite, Azurite/Malachite, Pietrisite, Hafnium
szatanielica
20:35
6835 3159
Reposted fromnazarena nazarena viashieep shieep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl